Voorwaarden


Phildar Wol- & Breiboetiek Ans Bienefelt hanteert de volgende algemene voorwaarden:
Artikel 1 - Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1: Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

2: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die produkten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

3: Dag: kalenderdag.

4: Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van produkten en en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken       voor communicatie op afstand.

5: Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

6: Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staalt stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7: Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

8: Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van overeenkomst op afstand:

9: Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Arikel 2 - Identiteit van de ondernemer:
Wolenbreiboetiek Ans Bienefelt.
Bogerdweg 35
4315 CB Dreischor.
Telefoonnummer: 0111-412179 (tijdens openingstijd van de winkel:
Dins/woensdag 9 - 12 uur.
Donder/vrijdag   9 - 16 uur.
Zaterdag         10 - 14 uur.
www.wolenbreiboetiek.nl
emailadres: info@wolenbreiboetiek.nl
KVK nummer: 62669702
BTW-identificatienummer: deze staat op de order bij de bestelling.

Artikel 3: Toepasselijkheid.

1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven dat de algemene
  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos elektronisch worden toegezonden.

3: Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze overeenkomst voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op               zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden     langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument  langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

4: Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in elk geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds herroepen       op de toepassende bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Het aanbod.

1: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden produkten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken, als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen    zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden produkten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2: Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het artikel zijn verbonden, dit betreft in het bijzonder:
  de prijs incl. belastingen
  de kosten van aflevering.
  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  de wijze van betaling, aflevering en uitvoeren van overeenkomst.

Artikel 5: De overeenkomst.

1: De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2: Indien de consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard bevestigt de ondernemer onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3: Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webwomgeving, indien de consument electronisch kan betalen zal de         ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4: De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalings verplichtingen kan voldoen alsmede het van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De ondernemer is           zonder opgaaf van reden gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5: De ondernemer zal bij het produkt of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen.
  a: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
  b: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 6: Herroepingsrecht.

1: bij de aankoop van produkten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het produkt door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan     de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2: Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het produkt en de verpakking, hij zal het produkt slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat mogelijk is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wil behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik      maakt zal hij het produkt met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat van de verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping.

1: indien de consument gebruik maakt van van zijn herreoepingsrecht komen de kosten van de verpakking en terug zenden voor zijn rekening.

2: indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de retour zending of herroeping terug betalen.

Artikel 8: De prijs.

1: gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden produkten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderen in btw-tarieven.

2: de in het aanbod van produkten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 9: Conformiteit en Garantie.

1: de ondernemer staat ervoor in dat de produkten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke               bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2: een zichtbaar gebrek aan het produkt dient binnen 8 dagen door de consument schriftelijk gemeld te worden aan de ondernemer.

Artikel 10: Levering en uitvoering.

1: de ondernemer zal de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellen van produkten.

2: als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3: met inachtneming van hetgeen hierover in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn wordt gemeld door de ondernemer. Indien de bezorging                vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4:in geval van ontbinding conform het vorige lid zal deondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen de niet geleverde artikelen terug betalen.

5: indien levering van een besteld produkt onmogelijk blijkt te zijn zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte stellen en zo spoedig mogelijk, binnen 30 dagen de niet geleverde artiklen terug betalen.

6: het risico van beschadiging en/of vermissing van produkten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

7: wij doen onze uiterste best om de levertijden te halen die op de website vermeld worden, indien een levertijd niet gehaald wordt heeft de consument geen recht op vergoeding.

Artikel 11: Betaling.

1: de consument betaalt de goederen aan de ondernemer voordat deze worden verzonden.

2: de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3: in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12: Klachtenregeling.

1: de ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2: klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3: bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord, als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht      van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4: indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost onstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13: Geschillen.

1: op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Alle bestellingen in Nederland of in Europa worden via PostNL bezorgd. Er wordt een bevestiging van verzending verzonden per mail aan de klant. Bestellingen worden binnen Nederland verstuurd voor een vast bedrag zoals hieronder genoemd, ongeacht het bedrag.

Verzendkosten binnenland1 tm 2 boeken / 1 tm 2 bollen (van 50gr)
€ 3,50
meer dan 2 boeken / 2 bollen
€ 5,95
Verzendkosten binnen Europa
tot 2 kg
tot 5 kg
tot 10 kg
1 tm 2 boeken / 1 tm 2 bollen (van 50gr)
€ 7,95
meer dan 2 boeken / 2 bollen
€ 12,50
€ 17,50
€ 23,00

Mocht een zending beschadigen of zoekraken door PostNL ontvangt de klant kosteloos de verzending opnieuw. Wol- & Breiboetiek is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van retourzendingen.

De mogelijkheid wordt geboden de zending af te halen in de winkel tijdens openingstijden (aan te geven bij verzendwijze tijdens het vastleggen van de bestelling).
Betaling
Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden per iDeal, Paypal of vooruitbetaling via overschrijving. Bij vooruitbetaling geldt: de artikelen worden gedurende 14 dagen voor de klant gereserveerd. De betalingsgegevens worden verstrekt in de bevestigings e-mail welke aan de klant wordt verstuurd na plaatsing van de bestelling.Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen op de rekening van Wol- & Breiboetiek staan vervalt de bestelling en zullen de artikelen terug de (web-)winkel in gaan.

Indien de klant ervoor kiest de artikelen op in de winkel op te komen halen kunt bestaat de mogelijkheid om kontant afrekenen. De artikelen dienen dan binnen 14 dagen opgehaald te worden.

Annuleren van een bestelling
Een bestelling kan binnen 72 uur na bevestiging geannuleerd worden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Graag bericht per e-mail als word afgezien van de koop.

Retourzending
Artikelen kunnen retour gezonden worden binnen 14 dagen na ontvangst. De klant dient hierover Wol- & Breiboetiek in te lichten binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling onder vermelding van het ordernummer. Artikelen worden retour genomen als ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat. Artikelen dienen onbeschadigd en rookvrij te zijn! Bij een retourzending zijn de kosten van het retour zenden voor de klant en wordt het aankoopbedrag min de verzendkosten teruggestort. Bij omruiling zijn de kosten van het retour zenden voor de klant en dient de klant de verzendkosten plus eventuele bijbetaling van de nieuw bestelde producten vooraf te betalen. Bij retournering van garens die over zijn zijn de kosten van het retour zenden voor de klant en wordt de geretourneerde garens teruggestort. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd en/of geruild. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. In geval van een fout van de kant van Wol- & Breiboetiek zal Wol- & Breiboetiek de kosten dragen voor retourzending. De klant dient in dit geval de zending voldoende gefrankeerd te retourneren. Deze portokosten worden aan de klant terugbetaald. Wol- & Breiboetiek is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van retourzendingen.

Privacy
Wol- & Breiboetiek zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Wol- & Breiboetiek alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

Klachtenafhandeling
Wol- & Breiboetiek streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Wol- & Breiboetiek daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.

Kleuren
De kleuren van de kleurenkaarten kunnen wellicht iets afwijken van de werkelijke kleur. Tevens kan een kleur anders uitvallen omdat het diverse verfbaden betreft, hiervoor is Wol- & Breiboetiek niet aansprakelijk.

Breipakketten en patronen
Breipakketten zijn altijd inclusief garens en patroon en exclusief accessoires zoals naalden, ritsen, knopen etc.
Wol- & Breiboetiek verkoopt patronen niet los en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de patronen.

Klachten
Klachten dienen bij voorkeur per e-mail te worden doorgegeven. Wol- & Breiboetiek zal de klacht spoedig met zorg afhandelen. Indien het een klacht betreft over kwaliteit van een garen zal Wol- & Breiboetiek deze aan de leverancier doorspelen. Wanneer de klacht vergoed wordt dient het artikel terug gestuurd te worden naar Wol- & Breiboetiek. Kosten van deze retourzending zijn voor Wol- & Breiboetiek. Verzendkosten van de eerste verzending worden niet vergoed.

Klantenkaart
Per april 2008 krijgen klanten die aangeven dat ze er een willen een klantenkaart uitgereikt.Elke aankoop zowel online als in de reguliere winkel wordt bijgeschreven op de klantenkaart. Online klanten krijgen een sticker met hierop het bedrag met hun bestelling mee die op de kaart dient worden geplakt.Na 10 aankopen worden de bedragen bij elkaar opgeteld en krijgt de klant 10% van het totaalbedrag aan korting te besteden bij een volgende (= 11e) aankoop. Verder is de kaart onbeperkt geldig en niet inwisselbaar voor geld. Aankopen van afgeprijsde artikelen of kortingsakties en verzendkosten worden niet bijgeschreven.